Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 076/09/20/CVHHNT-VP BRAVE 9567831 3WGP9 22/09/2020 07:17 CANG VAN PHONG View
2 075/09/20/CVHHNT-VP PTS HAI PHONG 02 9200976 XVCX 21/09/2020 18:59 CANG VAN PHONG View
3 020/09/20/CVHHNT-NT/ PTS HẢI PHÒNG 03 9330135 XVDW7 20/09/2020 08:12 CANG NHA TRANG(KH) View
4 032/09/20/CVHHNT-BN/NTG CRIMSON POLARIS 9370783 3ERA6 20/09/2020 18:13 CANG CAM RANH(K.HOA) View
5 018/09/20/CVHHNT-NT CHORUS 9461116 3EZZ7 19/09/2020 11:49 CANG NHA TRANG(KH) View
6 072/09/20/CVHHNT-VP TRỌNG ANH 45 8656491 XVSX 19/09/2020 12:01 CANG VAN PHONG View
7 066/09/20/CVHHNT-VP TRANSCO GLORY 9307865 3WUH9 18/09/2020 15:43 Cảng đầm môn View
8 065/09/20/CVHHNT-VP LONG PHÚ 10 9203394 3WKH9 18/09/2020 14:39 CANG VAN PHONG View
9 064/09/20/CVHHNT-VP LONG PHU 18 9218703 3WDF9 18/09/2020 14:39 CANG VAN PHONG View
10 017/09/20/CVHHNT-NT NAVIOS FELIX 9756743 3EXY3 17/09/2020 20:41 CANG NHA TRANG(KH) View
11 063/09/20/CVHHNT-VP ĐẠI HÀ 01 8656398 XVBB2 17/09/2020 06:57 CANG VAN PHONG View
12 061/09/20/CVHHNT-VP LONG PHÚ 10 9203394 3WKH9 16/09/2020 14:34 CANG VAN PHONG View
13 016/20/19/CVHHNT-NT POAVOSA WISDOM VII 9633276 3EUT7 16/09/2020 11:58 CANG NHA TRANG(KH) View
14 059/09/20/CVHHNT-VP LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 15/09/2020 20:38 CANG VAN PHONG View
15 058/09/20/CVHHNT-VP MG-01 MG-1 MG01 15/09/2020 16:37 CANG VAN PHONG View
16 015/09/20/CVHHNT-BN PTS HAI PHONG 02 9200976 XVCX 16/09/2020 11:57 CANG NHA TRANG(KH) View
17 055/09/20/CVHHNT-VP STAR I 9376945 V7HZ8 15/09/2020 08:16 CANG VAN PHONG View
18 054/09/20/CVHHNT-VP JACARANDA 9181821 3EUK7 14/09/2020 19:55 CANG HUYNDAI VINASHI View
19 053/09/20/CVHHNT-VP DONG BAC 22-06 QN-7611 QN7611 14/09/2020 19:55 CANG VAN PHONG View
20 049/09/20/CVHHNT-VP XIANG SHUN 9153800 JVEV7 12/09/2020 18:43 CANG VAN PHONG View
Showing 1 - 20 of 124.679 results
of 6.234