Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 098/07/21/CVHHNT-VP AN VINH 18 8664967 XVGf3 29/07/2021 15:38 CANG CTY VAN PHONG View
2 041/07/21/CVHHNT-NT TRỌNG ANH 45 8656491 XVSX 29/07/2021 13:59 CANG NHA TRANG(KH) View
3 093/07/21/CVHHNT-VP BRAVE 9567831 3WGP9 29/07/2021 11:25 CANG VAN PHONG View
4 040/07/21/CVHHNT-NT SW VESPUCCI 9452971 5BXF2 28/07/2021 17:06 CANG NHA TRANG(KH) View
5 047/07/21/CVHHNT-BN BAO JIA 9187382 3FDU9 28/07/2021 16:02 CANG CAM RANH(K.HOA) View
6 046/07/21/CVHHNT-BN BADARO 9163439 D7MZ 28/07/2021 08:55 CANG CAM RANH(K.HOA) View
7 045/07/21/CVHHNT-BN MINH KHANG CR 59 8666018 XVYA3 27/07/2021 13:43 CANG CAM RANH(K.HOA) View
8 086/07/21/CVHHNT-VP LIBERTY HARVEST 9526291 3FAR 27/07/2021 09:05 CANG THANHYEN VPHONG View
9 044/07/21/CVHHNT-BN TUẤN CƯỜNG 88 9608489 XVLJ9 26/07/2021 22:02 CANG CAM RANH(K.HOA) View
10 039/07/21/CVHHNT-NT Long Phu 08 8990407 3WFY9 26/07/2021 17:07 CANG NHA TRANG(KH) View
11 085/07/21/CVHHNT-VP SIAM OCEAN 9123934 3FFE5 25/07/2021 19:12 CANG THANHYEN VPHONG View
12 043/07/21/CVHHNT-BN TIẾN ĐẠT 19-BLC 9654402 3WDT9 25/07/2021 21:45 CANG CAM RANH(K.HOA) View
13 042/07/21/CVHHNT-BN THAI BINH 35 9600009 3WHG9 25/07/2021 11:25 CANG CAM RANH(K.HOA) View
14 038/07 NIPPON MARU 9478949 3FDA7 24/07/2021 11:43 CANG NHA TRANG(KH) View
15 037/07/21/CVHHNT-NT KHANG DƯƠNG 16 8987981 3WBO7 24/07/2021 10:33 CANG NHA TRANG(KH) View
16 084/07/21/CVHHNT-VP LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 23/07/2021 20:06 CANG VAN PHONG View
17 081/07/21/CVHHNT-VP LONG PHÚ 11 9296573 3WEC7 23/07/2021 14:05 CANG VAN PHONG View
18 035/07/21/CVHHNT-NT Long Phu 08 8990407 3WFY9 23/07/2021 07:30 CANG NHA TRANG(KH) View
19 079/07/21/CVHHNT-VP FORTUNE 9804992 3WIU7 22/07/2021 20:15 CANG VAN PHONG View
20 078/07/21/CVHHNT-VP PETROLIMEX 08 9255830 3WMU 22/07/2021 20:15 CANG VAN PHONG View
Showing 1 - 20 of 125.709 results
of 6.286