Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 048/04/21/CVHHNT-VP JADE STAR 15 9600190 3WKV9 14/04/2021 22:43 CANG VAN PHONG View
2 028/04/21/CVHHNT-BN/ PHU LONG 06 8668468 XVUR 14/04/2021 21:42 CANG BA NGOI (K.HOA) View
3 047/04/21/CVHHNT-VP BRAVE 9567831 3WGP9 14/04/2021 19:23 CANG VAN PHONG View
4 027/04/21/CVHHNT-BN/ THAI BINH 36 9557020 3WDU 14/04/2021 21:42 CANG CAM RANH(K.HOA) View
5 026/04/21/CVHHNT-BN/ HONG BANG 68 9774173 3WOW9 14/04/2021 21:41 CANG CAM RANH(K.HOA) View
6 023/04/21/CVHHNT-BN HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 13/04/2021 15:43 CANG CAM RANH(K.HOA) View
7 045/04/21/CVHHNT-VP LONG PHU 20 9326225 XVGX7 13/04/2021 07:29 CANG VAN PHONG View
8 044/04/21/CVHHNT-VP LONG PHU 18 9218703 3WDF9 13/04/2021 06:52 CANG VAN PHONG View
9 043/04/21/CVHHNT-VP EMINENCE 9152492 3FIL7 12/04/2021 22:29 CANG VAN PHONG View
10 038/04/21/CVHHNT-VP LONG PHÚ 10 9203394 3WKH9 12/04/2021 11:48 CANG VAN PHONG View
11 037/04/21/CVHHNT-VP TRUONG LOC 16 9587714 XVWT 12/04/2021 09:20 CANG THANHYEN VPHONG View
12 036/04/21/CVHHNT-VP ĐÔNG BẮC 99 VR10045 QN7685 12/04/2021 08:52 CANG VAN PHONG View
13 035/04/21/CVHHNT-VP PTS HẢI PHÒNG 03 9330135 XVDW7 11/04/2021 21:11 CANG VAN PHONG View
14 021/04/21/CVHHNT-BN JADE STAR 15 9600190 3WKV9 11/04/2021 20:14 CANG BA NGOI (K.HOA) View
15 020/04/21/CVHHNT-BN PHƯƠNG NAM 46 8667153 XVFD2 11/04/2021 20:13 CANG CAM RANH(K.HOA) View
16 034/04/21/CVHHNT-VP NHÀ BÈ 06 9263045 3WMT9 11/04/2021 09:36 CANG VAN PHONG View
17 017/04/21/CVHHNT-/NT PTS HAI PHONG 02 9200976 XVCX 11/04/2021 08:13 CANG NHA TRANG(KH) View
18 019/04/21/CVHHNT-BN QUANG HẢI 01 8665026 3WTE 10/04/2021 20:52 CANG CAM RANH(K.HOA) View
19 033/04/21/CVHHNT-VP HAI PHUONG 102 9368807 3WNF8 10/04/2021 10:33 CANG VAN PHONG View
20 032/04/21/CVHHNT-VP ALL MARINE 09 9494462 XVFH9 10/04/2021 06:30 CANG VAN PHONG View
Showing 1 - 20 of 125.314 results
of 6.266