Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 066/10/21/CVHHNT-VP HẢI ĐƯỜNG 68 9340996 XVZN3 24/10/2021 14:25 CANG NHA TRANG(KH) View
2 065/10/21/CVHHNT-VP NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 24/10/2021 09:29 CANG VAN PHONG View
3 064/10/21/CVHHNT-VP ĐỨC NAM 002 9573294 XVEP 24/10/2021 09:01 CANG VAN PHONG View
4 063/10/21/CVHHNT-VP EAGLE SENA 5631033 9V3481 23/10/2021 19:47 CANG VAN PHONG View
5 062/10/21/CVHHNT-VP LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 23/10/2021 19:38 CANG VAN PHONG View
6 020/10/21/CVHHNT-NT LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 23/10/2021 08:41 CANG NHA TRANG(KH) View
7 030/10/21/CVHHNT-BN TIARA 108 8420763 3FQH9 23/10/2021 09:58 CANG CAM RANH(K.HOA) View
8 059/10/21/CVHHNT-VP LONG PHU 18 9218703 3WDF9 22/10/2021 20:11 CANG VAN PHONG View
9 058/10/21/CVHHNT-VP FOREST SYMPHONY 9542415 3FBG3 22/10/2021 20:11 CANG VAN PHONG View
10 057/10/21/CVHHNT-VP UHL FORTUNE 9813242 CQAN3 22/10/2021 19:41 CANG THANHYEN VPHONG View
11 019/10/21/CVHHNT-NT NGHĨA THÀNH 18 9022611 NT18 22/10/2021 19:48 CANG NHA TRANG(KH) View
12 018/10/21/CVHHNT-NT LONG PHU 18 9218703 3WDF9 22/10/2021 08:46 CANG NHA TRANG(KH) View
13 054/10/21/CVHHNT-VP LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 22/10/2021 08:17 CANG VAN PHONG View
14 029/10/21/CVHHNT-BN/ ĐỨC VIỆT 568-18 8665349 3WVQ 22/10/2021 10:13 CANG BA NGOI (K.HOA) View
15 017/10/21/CVHHNT-NT UNITED CROWN 9660023 3FFL4 21/10/2021 13:37 CANG NHA TRANG(KH) View
16 015/10/21/CVHHNT-NT LONG PHÚ 09 8419350 XVGJ 20/10/2021 16:59 CANG NHA TRANG(KH) View
17 027/10/21/CVHHNT-BN THAI BINH 36 9557020 3WDU 20/10/2021 14:18 CANG CAM RANH(K.HOA) View
18 051/10/21/CVHHNT-VP NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 19/10/2021 20:18 CANG VAN PHONG View
19 014/10/21/CVHHNT-NT PETROLIMEX 21 9459254 XVHO7 19/10/2021 20:51 CANG NHA TRANG(KH) View
20 050/10/2021/CVHHNT-VP CONFIDENCE 9494864 3FNR4 19/10/2021 16:03 CANG VAN PHONG View
Showing 1 - 20 of 125.955 results
of 6.298