Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 042/09/21/CVHHNT-VP LONG PHÚ 09 8419350 XVGJ 17/09/2021 19:51 CANG VAN PHONG View
2 041/09/21/CVHHNT-VP GREAT SAILOR 9183477 3WLN9 17/09/2021 19:43 CANG VAN PHONG View
3 039/09/21/CVHHNT-VP HẢI ĐƯỜNG 68 9340996 XVZN3 16/09/2021 10:49 CANG NHA TRANG(KH) View
4 035/09/21/CVHHNT-VP NAM THÀNH 35 8667608 NT35 16/09/2021 08:47 CANG VAN PHONG View
5 007/09/21/CVHHNT-NT LONG PHU 08 8990407 3WFY9 15/09/2021 18:38 CANG NHA TRANG(KH) View
6 014/09/21/CVHHNT-BN THAI BINH 36 9557020 3WDU 15/09/2021 15:07 CANG CAM RANH(K.HOA) View
7 033/09/21/CVHHNT-VP LONG PHU 08 8990407 3WFY9 14/09/2021 22:03 CANG VAN PHONG View
8 006/09/21/CVHHNT-NT/ MG-02 MG-02 MG02 14/09/2021 19:57 CANG NHA TRANG(KH) View
9 005/09/21/CVHHNT-NT GOLDEN MARINE 9294941 HOEI 14/09/2021 16:23 CANG NHA TRANG(KH) View
10 013/09/21/CVHHNT-BN HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 15/09/2021 07:58 CANG CAM RANH(K.HOA) View
11 012/09/21/CVHHNT-BN FRIO POSEIDON 8807662 3EHL5 15/09/2021 07:58 CANG CAM RANH(K.HOA) View
12 029/09/21/CVHHNT-VP LONG PHU 20 9326225 XVGX7 13/09/2021 18:23 CANG VAN PHONG View
13 011/09/21/CVHHNT-BN HONG BANG 68 9774173 3WOW9 14/09/2021 09:41 CANG CAM RANH(K.HOA) View
14 009/09/21/CVHHNT-BN QUANG HẢI 26 8665351 XVMZ2 13/09/2021 13:51 CANG CAM RANH(K.HOA) View
15 023/09/21/CVHHNT-VP TRUNG DŨNG STAR 8669266 XVKQ 13/09/2021 08:08 CANG VAN PHONG View
16 021/09/21/CVHHNT-VP GREAT SAILOR 9183477 3WLN9 12/09/2021 20:15 CANG VAN PHONG View
17 004/09/21/CVHHNT-NT/ EAGLE EXPRESS 9343431 3ECQ3 12/09/2021 15:28 CANG NHA TRANG(KH) View
18 020/09/21/CVHHNT-VP MINH PHÚ 18 8666044 MINHPHU 12/09/2021 12:58 CANG VAN PHONG View
19 019/09/21/CVHHNT-VP LONG PHU 18 9218703 3WDF9 12/09/2021 09:46 CANG VAN PHONG View
20 018/09/21/CVHHNT-VP MG-02 MG-02 MG02 11/09/2021 15:43 CANG VAN PHONG View
Showing 1 - 20 of 125.845 results
of 6.293