Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 070/11/21/CVHHNT-VP RONG DA CHANG SHA 9150303 BQTA 28/11/2021 11:55 CANG THANHYEN VPHONG View
2 069/11/21/CVHHNT-VP AN VINH 18 8664967 XVGf3 28/11/2021 10:25 CANG CTY VAN PHONG View
3 024/11/21/CVHHNT-NT LONG PHU 08 8990407 3WFY9 28/11/2021 10:03 CANG NHA TRANG(KH) View
4 066/11/21/CVHHNT-VP QUANG HẢI 01 8665026 3WTE 27/11/2021 14:31 CANG VAN PHONG View
5 065/11/21/CVHHNT-VP DONG CHENG 7 9546306 5VFT2 27/11/2021 07:41 CANG HUYNDAI VINASHI View
6 040/11/21/CVHHNT-BN ASPIRE 9799666 9V5139 26/11/2021 08:34 CANG CAM RANH(K.HOA) View
7 023/11/21/CVHHNT-NT UNITED DIGNITY 9546813 3EZC9 25/11/2021 13:27 CANG NHA TRANG(KH) View
8 064/11/21/CVHHNT-VP SCSC FORTUNE 9530151 VREK8 24/11/2021 17:56 CANG HUYNDAI VINASHI View
9 022/11/21/CVHHNT-NT DONG CHENG 7 9546306 5VFT2 24/11/2021 20:19 CANG NHA TRANG(KH) View
10 021/11/21/CVHHNT-NT ISE 9300893 3EAB2 24/11/2021 16:21 CANG NHA TRANG(KH) View
11 039/11/21/CVHHNT-BN PHƯƠNG NAM 46 8667153 XVFD2 24/11/2021 22:38 CANG CAM RANH(K.HOA) View
12 062/11/21/CVHHNT-VP THOR INDEPENDENCE 9222510 9V9088 23/11/2021 20:31 CANG CTY VAN PHONG View
13 020/11/21/CVHHNT-NT LONG PHU 08 8990407 3WFY9 23/11/2021 20:23 CANG NHA TRANG(KH) View
14 019/11/21/CVHHNT-NT BEST UNITY 9167368 3FQA7 23/11/2021 11:26 CANG NHA TRANG(KH) View
15 061/11/21/CVHHNT-VP LONG PHU 16 9236925 XVHU3 23/11/2021 10:16 CANG VAN PHONG View
16 060/11/21/CVHHNT-VP LONG PHU 08 8990407 3WFY9 22/11/2021 17:49 CANG VAN PHONG View
17 059/11/21/CVHHNT-VP TRỌNG ANH 45 8656491 XVSX 22/11/2021 15:23 CANG VAN PHONG View
18 058/11/21/CVHHNT-VP BRAVE 9567831 3WGP9 22/11/2021 11:34 CANG VAN PHONG View
19 057/11/21/CVHHNT-VP LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 21/11/2021 18:41 CANG VAN PHONG View
20 016/11/21/CVHHNT-NT PTS HAI PHONG 02 9200976 XVCX 21/11/2021 13:27 CANG NHA TRANG(KH) View
Showing 1 - 20 of 126.041 results
of 6.303