Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 063/10/20/CVHHNT-VP XIANG SHUN 9124873 T2WY4 21/10/2020 10:23 CANG HUYNDAI VINASHI View
22 061/10/20/CVHHNT-VP LONG PHU 18 9218703 3WDF9 21/10/2020 09:05 CANG VAN PHONG View
23 030/10/20/CVHHNT-BN/NTG PRINCE RIVER 7908718 3WZB 22/10/2020 11:07 CANG BA NGOI (K.HOA) View
24 029/10/20/CVHHNT-BN THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 20/10/2020 16:09 CANG CAM RANH(K.HOA) View
25 060/10/20/CVHHNT-VP HÀ NGỌC 06 9795218 3WYT9 20/10/2020 09:08 CANG NHA TRANG(KH) View
26 058/10/20/CVHHNT-VP VIET THUAN 30-03 9320300 XVGO7 20/10/2020 00:41 CANG VAN PHONG View
27 028/10/20/CVHHNT-BN OCEANUS 08 9218129 3WPS9 20/10/2020 16:05 CANG CAM RANH(K.HOA) View
28 055/10/20/CVHHNT-VP NHÀ BÈ 08 9291200 3WPL9 19/10/2020 08:38 CANG VAN PHONG View
29 052/10/20/CVHHNT-VP XIN HAI 99 8679364 V3YA2 18/10/2020 16:53 CANG HUYNDAI VINASHI View
30 051/10/20/CVHHNT-VP PTS HAI PHONG 02 9200976 XVCX 18/10/2020 15:17 CANG VAN PHONG View
31 048/10/20/CVHHNT-VP PTS HẢI PHÒNG 03 9330135 XVDW7 18/10/2020 08:15 CANG VAN PHONG View
32 047/10/20/CVHHNT-VP DONG BAC 22-01 QN8636 QN8636 17/10/2020 18:54 CANG VAN PHONG View
33 046/10/20/CVHHNT-VP NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 17/10/2020 18:54 CANG VAN PHONG View
34 023/10/2020/CVHHNT-NT Long Phu 08 8990407 3WFY9 17/10/2020 09:03 CANG NHA TRANG(KH) View
35 045/10/20/CVHHNT-VP LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 16/10/2020 18:41 CANG VAN PHONG View
36 023/10/20/CVHHNT-BN TAN CANG PIONEER 9141041 3WLM9 19/10/2020 07:38 CANG CAM RANH(K.HOA) View
37 022/10/20/CVHHNT-NT INVICTA 9822724 V7A2600 17/10/2020 09:04 CANG NHA TRANG(KH) View
38 021/10/20/CVHHNT-NT PTS HẢI PHÒNG 03 9330135 XVDW7 16/10/2020 12:18 CANG NHA TRANG(KH) View
39 044/10/20/CVHHNT-VP LONG PHU 18 9218703 3WDF9 15/10/2020 20:45 CANG VAN PHONG View
40 043/10/20/CVHHNT-VP CONFIDENCE 9494864 3FNR4 15/10/2020 20:44 CANG VAN PHONG View
Showing 21 - 40 of 124.785 results
of 6.240